1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Người đã có kiến thức cơ bản về kế toán, biết định khoản kế toán.

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Làm rõ các công việc kế toán

Đưa ra các giải pháp làm tăng hiệu quả của công tác kế toán ngoài thực tế

Giải quyết các tình huống kế toán thực tế thường phát sinh

 1. PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH

Loại hình doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

 1. NỘI DUNG CHI TIẾT (10 buổi)

Phần 1: Tổng quan về kế toán

 1. Bản chất kế toán
 2. Chu trình kế toán của doanh nghiệp

Phần 2: Cách lên sổ kế toán và lập báo cáo Tài chính

 1. Thiết kế tài khoản kế toán hiệu quả.
 2. Cách ghi chép sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung.
 3. Cách lập báo cáo tài chính
 4. Xử lý trường hợp lập sai báo cáo tài chính
 5. Quy định xử phạt ghi sổ và lập bảo cáo tài chính.

Phần 3: Kế toán thuế

 1. Kế toán thuế GTGT
 2. Kế toán thuế TNDN
 3. Kế toán thuế TNCN
 4. Kế toán các loại thuế khác
 5. Xử lý trong trường hợp kê khai sai tờ khai thuế, quên không kê khai tờ khai thuế
 6. Quy định về xử phạt hành chính liên quan đến kê khai thuế.
 7. Xử lý trong trường hợp quyết toán thuế phải nộp thuế bổ sung hay bị phạt.

Phần 4: Chuyên đề hóa đơn

 1. Các trường hợp xuất hóa đơn
 2. Xử lý trong trường hợp hóa đơn mất, hỏng, viết sai khóa đơn
 3. Xử phạt liên quan đến hóa đơn
 4. Các khoản chi không có hóa đơn
 5. Xử lý tình huống bán hàng nhưng chưa xuất hóa đơn, mua hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn.

Phần 5: Một số tình huống thực tế và cách xử lý

 1. Công việc kế toán khi thành lập doanh nghiệp
 2. Trường hợp sổ sách của công ty âm quỹ tiền mặt.
 3. Chi phí lương
 4. Chi phí đi vay
 5. Chi phí quà tăng, chi phí nghỉ mát chi phí thưởng
 6. Chi phí khấu hao TSCĐ
 7. Kiểm kê tài sản…
 1. HỌC PHÍ:  Học phí tại trung tâm GTC.