Khóa học dành cho các bạn sinh viên những năm cuối để hiểu về vai trò của công nghệ thi công khi lập dự toán và cách lập bảng bóc tách khối lượng. Lập được hồ sơ dự toán theo phương pháp phân tích đơn giá và đơn giá tổng hợp.

 1. Thông tin chung:

  • Số buổi học theo khóa: 06
  • Học phí: Học phí tại trung tâm GTC
  • Điều kiện (khuyến nghị): sinh viên năm cuối.
  • Giảng viên: Cô. Trần Thị Cẩm Hà - Bộ môn Đường bộ.

2. Mục tiêu :

 Hiểu về cấu trúc hồ sơ dự toán.

  • Hiểu về vai trò của công nghệ thi công khi lập dự toán và cách lập bảng bóc tách khối lượng.
  • Lập được hồ sơ dự toán theo phương pháp phân tích đơn giá và đơn giá tổng hợp.

 3. Nội dung