Phần I: Dự án 1_1 - Làm quen với MIDAS
1. Yêu cầu chung
      Thực hiện điều khiển, tùy biến các thành phần giao diện của MIDAS.
      Thực hiện các thao tác quan sát, lựa chọn các đối tượng trên MIDAS.
2. Yêu cầu chi tiết
2.1. Số liệu
      Các thao tác được thực hiện với dự án có sẵn với đường dẫn:
     “C:\Program Files\MIDAS\MIDAS Civil\Tutorial\Tut4.mcb”
2.2. Yêu cầu
      Điều khiển các thành phần giao diện của MIDAS.
     o Đóng Treemenu, cửa sổ Message và các thanh công cụ: Selection, Zoom/ Pan, View Point, Dynamic View.
     o Bật lại các đối tượng giao diện đã đóng ở trên.
      Tìm hiểu và thống kê thông tin về mô hình trong dự án hiện tại.
     o Thống kê số lượng nút, số lượng phần tử trong mô hình của dự án.
     o Thống kê số lượng vật liệu, tên của các vật liệu; số lượng mặt cắt, tên các mặt cắt trong dự án.
      Thực hiện quan sát mô hình.
     o Hiển thị các hình chiếu của kết cấu (hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh) và mô hình kết cấu dạng không gian.
     o Hiển thị mô hình với chỉ số nút và phần tử.
     o Hiển thị mô hình ở dạng phối cảnh.
     o Phóng to bộ phận liên kết ngang phía trên vòm để quan sát.
     o Phóng to bộ phận chân vòm bên trái để quan sát.
      Lựa chọn, hiển thị và ẩn các bộ phận của kết cấu.
     o Lựa chọn và chỉ hiển thị các bộ phận thuộc phía dưới của kết cấu: dầm dọc, dầm ngang và liên kết ngang phía dưới vòm.
     o Lựa chọn và chỉ hiện thị các bộ phận thuộc phần vòm phía trên.
     o Lựa chọn và ẩn các thanh treo của vòm.
3. Kết quả của dự án
3.1. Điều khiển các thành phần của giao diện
      Các cửa sổ: 1-TreeMenu, 2-Message Window.
      Các thanh công cụ: 3-Selection, 4-Zoom/ Pan, 5-View Point, 6-Dynamic View.
3.2. Thống kê thông tin trong mô hình
Với dự án theo đường dẫn đã cho, mô hình được hiển thị như sau:
      Số lượng nút trong mô hình: 56, số lượng phần tử trong mô hình: 132.
      Số lượng vật liệu trong mô hình: 2, bao gồm: A36, A572-50.
      Số lượng mặt cắt trong mô hình: 6 dạng mặt cắt, bao gồm các mặt cắt như hình dưới đây:
3.3. Quan sát mô hình
      Hình chiếu bằng của kết cấu.
      Hình chiếu đứng của kết cấu.
      Hình chiếu cạnh của kết cấu.
      Mô hình hiển thị dạng không gian.
      Mô hình kết cấu được hiển thị với các chỉ số nút và phần tử.
      Mô hình kết cấu được hiển thị dạng phối cảnh.
      Hình ảnh phần liên kết ngang phía trên vòm được phóng to.
      Hình ảnh phần chân vòm bên trái được phóng to.
3.4. Lựa chọn ẩn các bộ phận của kết cấu
      Hiển thị mô hình chỉ gồm phần dầm dọc, dầm ngang và liên kết ngang phía dưới vòm.
      Hiển thị mô hình chỉ gồm phần vòm phía trên.
      Mô hình được hiển thị với việc ẩn đi các thanh treo.
4. Trình tự thực hiện dự án
      Mở dự án bằng cách chọn menu File Open Project…
      Chọn dự án theo đường dẫn đã cho: “C:\Program Files\MIDAS\MIDAS Civil\Tutorial\Tut4.mcb”
4.1. Điều khiển các thành phần của giao diện
(Video files: Prj 1_1_1 Dieu khien giao dien.avi)


4.2. Thực hiện quan sát mô hình
(Video files: Prj 1_1_2 Quan sat mo hinh.avi)

4.3. Lựa chọn và ẩn hoặc hiển thị các bộ phận kết cấu cần quan tâm
(Video files: Prj 1_1_3. Lua chon doi tuong.avi)

4.4. Kết thúc phiên làm việc
 Chọn File Close Project để đóng dự án hiện tại và kết thúc phiên làm việc.

Phần II: Dự án 1_2 – Bài toán dầm giản đơn
1. Yêu cầu chung
 Mô hình hóa một dầm giản đơn chịu tải trọng bản thân với số liệu về vật liệu, hình học, liên kết cho
trước.
 Thực hiện phân tích mô hình tính.
 Hiển thị các kết quả cơ bản của bài toán.
2. Yêu cầu chi tiết
2.1. Số liệu
Cho dầm giản đơn có chiều dài 3m với những thông số sau:
 Vật liệu chế tạo có các thông số sau:
o Mô đun đàn hồi E = 2,8.107 (kN/m2).
o Hệ số Poisson µ = 0,2.
o Hệ số dãn nở nhiệt k = 5.10-6 (1/oC).
o Trọng lượng riêng = 23,56 (kN/m3).
 Mặt cắt: hình chữ nhật với kích thước B × H = 0,3m × 0,4m (chiều rộng × chiều cao).
 Dầm được kê trên 2 gối ở đáy dầm (một gối di động và một gối cố định).
 Tải trọng tác dụng: chỉ xét tải trọng bản thân dầm.
2.2. Yêu cầu
 Tạo mô hình kết cấu với những số liệu trên.
o Định nghĩa vật liệu.
o Định nghĩa mặt cắt.
o Vẽ mô hình phần tử.
o Tạo mô hình liên kết gối: gối cố định và gối di động.
o Nhập số liệu về tải trọng bản thân.
 Chạy chương trình phân tích mô hình đã tạo.
 Hiển thị các kết quả sau phân tích.
o Biểu đồ mô men và biểu đồ lực cắt của kết cấu.
o Biểu đồ chuyển vị của kết cấu.
o Các phản lực gối.
3. Kết quả của dự án
 Mô hình kết cấu với đầy đủ các dữ liệu cần thiết.
0.30 3.00
0.40
 Biểu đồ nội lực.
o Biểu đồ mômen.
o Biểu đồ lực cắt.
o Biểu đồ chuyển vị thẳng đứng (độ võng).
 Phản lực thẳng đứng tại các gối.
4. Trình tự thực hiện dự án
File New Project Ctrl+N).
4.1. Thiết lập ban đầu trước khi xây dựng mô hình.
(Video files: Prj 1_2_1 Thiet lap ban dau cho du an.avi)

4.2. Tạo mô hình vật liệu.
(Video files: Prj 1_2_2 Tao mo hinh vat lieu.avi)

4.3. Tạo mô hình mặt cắt.
(Video files: Prj 1_2_3 Tao mo hinh mat cat.avi)

4.4. Tạo mô hình phần tử.
(Video files: Prj 1_2_4 Tao mo hinh phan tu.avi)

4.5. Tạo mô hình liên kết.
(Video files: Prj 1_2_5 Tao mo hinh lien ket.avi)

4.6. Nhập các dữ liệu về tải trọng.
(Video files: Prj 1_2_6 Nhap du lieu ve tai trong.avi)

4.7. Chạy chương trình phân tích.
(Video files: Prj 1_2_7 Phan tich va xem ket qua.avi)

4.8. Hiển thị các kết quả sau phân tích.
(Video files: Toàn bộ dự án)