Dữ liệu dùng để các bạn học viên thực hành tại nhà.